1. Geurhinder.
Op dit moment zijn er al klachten van geurhinder. Dit tot binnen de bebouwde kom van Mesen en Wijtschate. Het spreekt voor zich dat die problemen alleen maar zullen toenemen indien hier binnenkort meer dan dubbel zo veel kippen gehuisvest worden. Bovendien lijken de geurmodellen in tegenspraak met de realiteit. Luchtwassers en stofbakken mogen dan wel een deel van de ammoniak en het stof uit de lucht halen, op de geur hebben ze nauwelijks invloed. Daarenboven geeft de geurmodellering geen inzicht in de piekmomenten, zoals de zomer, waardoor de levenskwaliteit van de ruime buurt niet gegarandeerd kan worden. Nochtans een basisrecht.

2. Mobiliteitshinder
Er zijn nu reeds grote problemen met transport doorheen Mesen. Welke transportroutes worden gebruikt is ook helemaal niet in detail duidelijk weergegeven in het mer of de aanvraag. De weergave in het mer kan niet volledig zijn gezien men in pieken transport zal hebben en de studie gaat uit van gemiddelden. Het zijn geen 10 transporten per week maar 77 volgens ons in piekmomenten. Het is zeer onduidelijk.

Reeds nu passeren reeds meer dan 300 vrachtwagens per dag door het Mesen. Het spreekt voor zich dat de uitbreiding van de stallen ook hier de situatie alleen maar slechter zal maken. Bovendien zal de route ook een fietsknooppuntennetwerk doorkruisen. De veiligheid wordt niet gegarandeerd.

3. Schade aan het landschappelijk waardevol agrarisch gebied
Deze uitbreiding brengt verdere schade toe aan het mooie landschap, datgene wat onze streek binnen Vlaanderen zo uniek maakt.
Op de website van de hoeve klink het zo:
De hoeve is uniek gelegen: in waardevol agrarisch gebied, temidden de wijdse velden, tussen het groen van de weiden en de opgroeiende teelten op de akkers.

Wie naast de hoeve staat, heeft trouwens een mooi zicht op de Kemmelberg. De beelden in het mer zijn niet representatief.
De ruimtelijke draagkracht is met dit project ver overschreden.
De stallen die bijgebouwd zouden worden, staan niet op hetzelfde niveau en zien er visueel anders uit.

4. Gezondheidsrisico
Dergelijke stallen stoten heel veel ongezonde fijne deeltjes uit, die diep tot in de longen doordringen. Direct via stofdeeltjes in de lucht, zoals huidschilfers, deeltjes van veren en haren, voerdeeltjes, mestdeeltjes. En indirect doordat ammoniak in de lucht reageert tot fijnstof deeltjes, zogeheten secundair fijnstof. Nederlands onderzoek (WUR; 2019) geeft aan dat longproblemen meer voorkomen in de buurt van kippenstallen, toenemend met aantal kippen. De overheid moet dan ook het voorzorgsprincipe hanteren, zeker met de dorpscentra op resp. 1 en 1.5 km. Er liggen ook 3 basisscholen en een kinderopvang binnen een afstand van 1.3 km

5. Schade aan de natuur
Op de nabijheid van 1.5 km liggen de Wijtschaatse bossen. Van deze bossen is nu reeds de kritische depositiewaarde van stikstof overschreden. De komst van de stallen zal die situatie alleen maar doen verslechteren. Bovendien is de overkant van de straat MAP6 gebiedstype 3, waarin een toename van ammoniakuitstoot en dus nitraat op de velden en in waterlopen, absoluut niet kan.

6. Schade aan Toerisme
Er ligt een vakantiehuis in de onmiddellijke nabijheid. Daarenboven, gelet op de nabijheid van Mesen Peace Village, zullen ook zij geurhinder ondervinden.

7. Oorlogsrelicten
Bijna recht tegenover de geplande uitbreiding ligt het London Scottish memorial. Dat betekent dat bezoekers en herdenkingen zeker geurlast zullen ondervinden, naast de visuele schade. Ook zal de uitbreiding plaatsvinden bovenop een oude loopgraaf en op die manier allicht de laatste rustplaats van gesneuvelden uit de Grote Oorlog verstoren.

8. Jonge gezinnen
De buren van de populierenhoeve zijn gezinnen, met dikwijls nog jonge kinderen. Naast de bovenstaande problemen voor de gezondheid, betekent dit voor die kinderen ook dat zij op zonnige zomermaanden, wanneer de geurhinder het sterkst is, niet meer buiten kunnen spelen en dus zullen binnen moeten blijven- met de gezondheidseffecten van dien.

9. Minwaarde Huizen
Omwille van de stallen en de bijhorende hinder zal de waarde van het vastgoed in de ruime omgeving dalen.

10. Water
Er wordt hoogwaardig water voor laagwaardige toepassingen gebruikt.

11. Geluidshinder
In het mer staat dat er niet voldaan wordt aan de geluidsnormen. Een volledige studie is hiervoor nodig voor de vergunning kan worden toegekend. Ook inzake de tijdstippen in het mer is er veel onduidelijkheid gezien de kippen vaak in de avond of in de nacht geladen worden omdat ze dan rustig zijn, in het mer is dat allemaal niet duidelijk omschreven.